Cautare rapida
Tara:
Tara:
Transport:
Cautare avansata
Catalog sezonier
EARLY BOOKING VARA
Catalog tematic
Detox
Catalog exotic si deluxe
Europa
Oceanul Indian
Orientul Mijlociu
Contractul cu turistul Inapoi

 

CONTRACT  DE COMERCIALIZARE AL PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

 

   I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C MONDIAL AIR SRL, persoana juridica romana, cu Sediul social si Punct de lucru in Cluj-Napoca, Str.Teodor Mihali nr 62, inmatriculata la ORC Cluj sub nr J12/446/2004, CUI RO 16120704, capital social 45.000 RON, contul bancar nr. RO67BTRL01301202947282XX/ ROL deschis la BANCA TRANSILVANIA, Tel:0264 430 470 , mobil: +40 740 24 24 53, e-mail: info@mondial-holiday.ro, cu Licenta de tip organizator nr. 1263/19.04.2023, pentru Agentia de turism MONDIAL HOLIDAY,reprezentata legal prin Administrator Herteg Claudia, denumita in continuare Agentia, pe de o parte                    şi
1.2. Turistul/Reprezentantul turistilor, Domnul/ Doamna ...............................cetatean roman, cu domiciliul permanent în .........................., Str. ........................., nr......., ap. ...., jud. ......,   tel ............................. , identif. cu CI, seria ....., nr. ............... , elib. de Politia ............, la data de ....................., avand CNP ..............................., denumit in continuare Turist, pe de alta parte, 
Am convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001.
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.1 Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice, eliberarea documentelor de plata si adocumentelor de calatorie.Acestea sunt fie descrise in materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante) in cazul ofertei standard si a biletelorde odihna Si/sau de tratament, fie sunt solicitate expres de catre Turist, in schimbul achitarii pretului de catre Turist.
2.1.2 Materialele de prezentare si/sau cererea expresa a Turistului fac parte integranta din contract.
2.1.3 Agentia va informa Turistul despre confirmarea serviciilor turistice contractate in cel mai scurt timp posibil, in functie de informatiile furnizate de agentia tur-operatoare si de catre prestatorii de servicii.
2.2. Orice alte servicii turistice neinscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract Si nu atrag raspunderea Agentiei.
2.3. Servicii turistice contractate:
Destinatia           .........................................
Mijloc de transport utilizat ............................................
Ruta de parcurs    ............................................
Unitate de cazare (adresa si categoria de clasificare)
                         ............................................
                         ............................................
Servicii de masa  ............................................
Data plecare   ............................................
Data retur     ............................................
Nr. minim de persoane ............................................
Alte servicii : ............................................
2.4.  Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de catre ............................................ ............................................ ............................................ ............................................, titulara a agentiei ............................................. S.C MONDIAL AIR SRL garantează buna executare a prezentului contract în baza si in limita contractului încheiat cu Agenţia .............................................
2.5 Contractul se incheie, dupa caz, in oricare din urmatoarele situatii:
a) in momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate ladistanta prin mijloace electronice;
b) in momentul in care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonuluide comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.)daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia poate solicita un avans din pretulpachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care turistul solicita serviciile.
1. In cazul in care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice Si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul care decide sa renunte la calatoria turistica datoreaza Agentiei penalitati conform cap. VI.
2. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la Agentie sau daca aceastaconfirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fostrezervat Si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite;
c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna Si/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv in format electronic, incazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din parteaaltor prestatori.
2.6 In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau altemijloace de comunicare electronica (e- mail, fax etc.), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatiiin oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractuluide comercializare a pachetelor de servicii turistice2.7 Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.
                                  
III. PRETUL. MODALITATI DE PLATA
3.1. Pretul contractului este de si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei Si T.V.A.
Conditii de Plata:..............................................................................
Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie,cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica Si/sau pe factura.
3.2. Pretul contractului poate fi modificat, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redeventelor Si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi Siaeroporturi Si ale taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3.3. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricaredintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie prevazute la articolul 5 alin (1)lit.a) din OG nr 2/2018 sau preturile stabilite in contract suntmajorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Agentie, aceasta din urma avandobligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul. Turistul este obligat sacomunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea inStiintarii, modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp utilinainte de inceperea calatoriei, hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau
b)acceptarea noilor conditii ale contractului. In cazul in care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari,se consideraca toate modificarile au fost acceptate Si turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
3.4. 1. In momentul incheierii contractului, turistul este obligat sa platesca (i) fie un avans de 50% din pretul excursiei in masura in care excursia areloc peste sau mai mult de 30 de zile de la plata avansului, (ii) fie plata excursiei trebuie facuta integral la data semnarii contractului.
3.4.2. In situatia in care se achita avans, diferenta trebuie achitata pana cel tarziu cu 21 de zile inainte de inceperea excursiei. Facturarea se vaintocmi la data achitarii integrale a contravalorii serviciilor turistice oferite, prezentul tinand loc de chitanta liberatorie de plata pentru achitareaavansului.Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract (EURO) sauechivalentul in RON.
                                              
IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI 
 
4.1.Agentia se obliga sa furnizeze turistului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte dinoferta proprie/standard a agentiei de turism Si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete deservicii turistice care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altorprestatori, Agentia poate furniza turistului un bon de comanda, daca considera necesar.
4.2. Agentia poate sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului (de exemplu hotelul, restaurantul, mijlocul de transport) avandobligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii. In acest caz Turistul poate opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor;
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.Turistul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile de la primirea instiintarii hotarearea sa. In caz de nerespectare a termenului, contractulse reziliaza de drept, fara punere in intarzire, fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta formalitate, Turistul fiind obligat sadespagubeasca Agentia pentru prejudiciul suferit ca urmare a rezilierii contractului.
4.3.In cazul situatiilor de OVERBOOKING (prestatorii de servicii vand mai multe locuri de cazare decat locururile de care dispun) Agentia vainforma, in cel mai scurt timp, turistul cu privire la noile conditii ale pachetului de servicii turistice, Turistul avand posibiliatatea sa opteze pentrurezilierea fara penalitati a contractului sau pentru acceptarea noilor conditii ale contractului. Daca situatia de OVERBOOKING intervine dupainceperea calatoriei turistice, Agentia, prin intermediul agentiei tour-operatoare (daca este cazul), va pune la dispozitia turistilor spatii de cazaresimilare ca si categorie si conditii de confort, iar in cazul in care nu se pot asigura decat spatii de categorie inferioara, la intoarcerea in tara, se varambursa diferenta de pret.
 4.4. Agentia poate anula excursia fara a fi obligata la plata de despagubiri in urmatoarele conditii:
a) nu s-a realizat numarul minim de persoane mentionate in contract;
b) in caz de forta majora, asa cum ea este definita mai jos;
c) anularea se face din vina Turistului.
4.5. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferitesa fie de aceeaSi calitate Si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate Si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costurisuplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta Si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
4.6. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiauindeplinite de catre o alta agentie de turism organizatoare sau de catre alti prestatori de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu leputeau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor detransport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare aunor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului caurmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje Si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiulactelor normative specifice;
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care audeterminat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil Si inevitabil.
4.7. Agentia nu este raspunzatoare fata de turist in urmatoarele conditii
a) turistul nu este lasat sa treaca una dintre frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motivecare nu pot fi imputate agentiei;
b) turistul nu respecta programul excursiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stabilite.
4.8. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul( e-mail,fax,sms, etc, in termen de minim 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor Si legaturile, precum Si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transportincluse in contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon Si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului Si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, celeale autoritatilor locale care pot ajuta turistul in caz de nevoie; in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turistul trebuie sadispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului Si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la loculcazarii copilului;
d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenta, caresa acopere taxele de repatriere in caz de accidentare ori de boala.
4.9.Descrierea unitatilor de cazare prezentate in agentie sau pe site-ul Agentiei, sunt informatii valabile la data afisarii ofertei. Clasificarea hotelurilorsi pensiunilor din oferta Agentiei se poate schimba, independent de vointa Agentiei, in intervalul de timp dintre efectuarea rezervarii si incepereasejurului. Daca modificarea clasificarii va fi adusa la cunostinta Agentiei, aceasta are obligatia de a informa turistul in cel mai scurt timp cu privire lamodificarile aparute.Clasificarea pe stele a hotelurilor/pensiunilor este cea atribuita de oficialitatile din tara respectiva si poate sa nu corespunda intotdeauna cuclasificarea unitatilor de cazare din Romania. Distributia camerelor la hoteluri/pensiuni se face strict la receptie, in afara de cazul in care, camera a fost nominalizata in acte.Mesele, acolo undesunt precizate, se asigura in restaurante clasificate conform unitatilor de cazare din care fac parte iar in cazul meselor servite in alte restaurantedecat cele care apartin de unitatile de cazare, acestea sunt clasificate conform normelor locale.
4.10. Agentia parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unuieveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.
4.11. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta Si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian,fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu esteraspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, companiaaeriana este obligata sa asiste turiStii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European Si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare Si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare Si anularii sauintarzierii prelungite a zborurilor Si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Oriceproblema privind operarea zborului Si actiunile adiacente acestuia intra in competenta Si responsabilitatea transportatorului, biletul de avionreprezentand contractul intre pasager Si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare Si ziua de sosire nu suntconsiderate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.12. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabineiSi locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeaSi categorie ca cearezervata initial, caz in care turistul nu va fi despagubit in niciun mod avand in vedere ca este vorba de acelaSi tip de cabina ca Si cel rezervat.
4.13. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
                                              
 V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI
 
5.1. Daca turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineSte toateconditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inainte de data plecarii cuconditia existentei timpului necesar pentru obtinerea vizei turistice, daca este cazul. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul carecesioneaza contractul si incheie un nou contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale in cazul in care mijlocul de transport este avionul,transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum Sicesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei Si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
5.2. Daca turistul reziliaza contractul in conditiile prevazute la art. 4.1 sau Agentia anuleaza calatoria inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelaSi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de agentie
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de agentiecu rambursarea diferentei de pret dintre cele doua pacheteturistice, la momentul incheierii noului contract de prestari de servicii;
c) sa i se ramburseze toate sumele achitate in virtutea contractului.
5.3. In toate cazurile mentionate mai sus, turistul are dreptul sa solicite Agentiei Si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acrodulcomun al partilor sau in baza unei hotarari i instantei de judecata, pentruneindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentiaa informat turistul in scris in termen de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celuicare le invoca Si ale caror consecinte nu au putut fi evitate);c) anularea s-a facut din vina turistului.
5.4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sadespagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia. Despagubirea se poate ridica la maximum pretul calatoriei.
5.5. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, acesata echivaleaza cu rezilierea contractului, cuaplicarea penalitatilor prevazute in prezentul contract, si incheierea unui nou contract. In cazul in care turistul alege sa se mute la un alt hotel decatcel contractat initial Si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor,eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre turist.
5.6. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.In cazul sejururilor de odihna Si/sau de tratament cu locul de desfaSurare in Romania, turistul are obligatia sa respecte urmatorul program deacordare a serviciilor: cazarea se face, de regula, la orele 18,00 a zilei de intrare Si se termina, de regula, la ora inscrisa pe documentele decalatorie (voucher, bilet de odihna Si/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor decazare pana cel tarziu la orele specificate, cad in sarcina exclusiva a turistului.
5.7. Turistul are urmatoarele obligatii:
(a) sa se asigure ca documentele de calatorie nu prezinta urme de deteriorare a elementelor de siguranta sisunt valabile in conformitate cu conditiile de calatorie specifice tarii/tarilor de destinatie, conditii care pot fi consultate pe site-ul Ministerului deExterne www.mae.ro/travel-conditions
(b) indeplineste toate cerintele de viza, vama, sanatate ale autoritatilor din tara( tarile) in care calatoreste sisa nu incalce legile statului (statelor) pe al carui teritoriu calatoreste;
(c) sa respecte programul(orarul) de calatorie,precum si orele de imbarcare,dupa caz;
(d).Sa verifice valabilitatea pasaportului (minim 6 luni de la data intoarcerii in tara) si sa aiba cel putin o fila goala pentru stampila; (e)Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist unor formalitati suplimentare ( de ex. calatorie impreuna cu minor sauschimbarea numelui in urma casatoriei/divortului,etc), acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda siconsultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro.
5.8. Turistul este raspunzator pentru taxe vamale, sanitare, de statiune, de salubritate, de parcare sau alte taxe ale tarii in care se afla si in carecalatoreste, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la agentie.
5.9. Turistul raspunde pentru corectitudinea datelor si informatiilor furnizate Agentiei in vederea efectuarii rezervarii, orice refuz a prestatorilor deservicii de a-si indeplinii obligatiile motivat de incorectitudinea datelor dintre cele inscrise pe documentele de calatorie si cele din actele de identitate,nu va putea fi imputat Agentiei in masura in care acesta a completat aceste date cu informatiile furnizate de Turist;
5.10. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum Si documentul de calatorie eliberat de Agentie(voucher, bilet de odihna Si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de odihna Sitratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie Si dovada platii contributiilor pentru asigurarisociale, la zi.
5.11. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism sunt in strictaresponsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nicio responsabilitate asupraprestatiilor in cauza.
5.12. In cazul in care turistul nu iSi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatorieicare nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu ilinsoteSte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazulimposibilitatii efectuarii calatoriei.
5.13. Agentia de turism recomanda turiStilor contactarea acesteia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orarde zbor, loc de imbarcare etc.).
5.14. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turiSti, conditiile contractuale se extind in mod automatasupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.15. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel Si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar Si potrivitdestinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
5.16. Turistul are obligatia sa respecte locul, data Si ora plecarii atat la dus, cat Si la intors, precum Si locurile, datele Si orele stabilite pe parcursulprogramului turistic contractat. Toate cheltuielile Si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile deintalnire Si orarele vor fi suportate de catre acesta.

 
VI. ASIGURARI
 
6.1. Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate Si/sau de faliment al Agentiei la societatea de asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A -Sucursala Sibiu  cu sediul in  Loc. Sibiu, Bvd Vasile Milea nr. 12, Jud Sibiu, inmatriculata la RC Bucuresti, sub nr. J40/10454/2001, CUI 14360018, telefon 021 405 7420, polita de asigurare Seria I nr.58529 valabila 01.01-31.12.24. Turistul este asigurat si pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al Agentiei Touroperatoare prin intermediul careia a contractat Agentia pachetul de servicii turistice.
6.2. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unei asigurari medicale, care sa acopere costuri de spitalizare, tratament medical de urgenta,costuri de repatriere in caz de accident, boala sau deces, asigurare pentru bagaje, raspundere civila precum si alte eventuale costuri acoperite peparcursul calatoriei in strainatate, conform conditiilor de asigurare.
6.2.1 Agentia recomanda incheierea unei asigurari STORNO atat in cazul biletelor de avion cat si in cazul serviciilor la sol, pentru acoperireaeventualelor penalitati de anulare din motiv de boala, accident, deces in familie sau alte situatii prevazute in conditiile de asigurare. Pentru oacoperire completa, asigurarea storno trebuie emisa in momentul incheierii contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice.Asigurarea storno si/sau medicala pot fi incheiate in agentia de turism de unde turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice.Pentru detaliidespre toate tipurile de asigurari oferite de Agentia, va rugam accesati: http://www.mondial-holiday.ro/page/asigurari-calatorie.html
6.3. Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax saue-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursadupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
2. In cazul in care turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentelejustificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectiveledocumente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15(cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de ladata repatrierii.
3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresataAgentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii deprimire prevazute la cap. VIII pct. 2.
6.4 Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei,deoarece aceasta este doar intermediar intre turist Si asigurator.
6.5. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie,turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
6.6. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare,prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
6.7 Documentele justificative constau in:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.
6.8. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumelenecesare repatrierii acestuia.
6.9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelorjustificative de la turist.
6.10. In cazul n care dupa plata despagubirii Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita,in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.

VII. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI
 
7.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract el datorează Agenţiei penalitati după cum urmează:
-        30% incepand cu data confirmarii si pana cu 40 zile inainte de data inceperii sejurului;
-        60% daca anularea se face in intervalul 39 – 20 zile inainte de data inceperii sejurului;
-        100% daca anularea se face in intervalul 19-0  zile inainte de data inceperii sejurului.
-        100% in cazul ofertelor speciale sau early booking daca anularea sau modificarea se face dupa data expirarii ofertei speciale
plecare, sau in cazurile in care turistul renunta la excursie in ziua plecarii ori nu este prezent la plecare sau nu achita pretul contractului in conditiile stabilite.
7.2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxeleachitate de Agentie prestatorilor directi, precum Si cheltuielile de operare proprii acesteia.
7.3. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului pe care se realizeaza pachetul de srvicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romaniasi autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul are obligatia de a respecta toate aceste cheltuieli.
7.4. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica Si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nupoate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.
7.5. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitatserviciile. In caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.
7.6. Agentia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse in contract va acorda despagubiri Turistului in functie de gradul de nerespectare aobligatiilor din contract, despagubiri ce nu pot depasi de doua ori pretul pachetului de servicii turistice prevazut in contract. Agentia esteraspunzatoare pana la acoperirea integrala a prejudiciului in cazul in care este responsabila de ranirea sau decesul turistului ca urmare a actiunilorori a neglijentei sale.
7.7 In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia Si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat inbonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iarAgentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 7.1.
7.8 Pentru biletele de odihna Si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntarecontrasemnate Si Stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
 
VIII. RECLAMATII
 
8.1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar Si explicit cuprivire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei,cat Si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai tuoroperatorului.Datele de contact ale Agentiei: Telefon: +40740242453; E-mail: office@mondial-holiday.ro
8.2. Atat Agentia, cat Si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata saueste solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheiereacalatoriei, Agentia urmand ca in termen de 30 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin in conditiile prezentului contract.
 
IX. DISPOZITII FINALE

9.1. Urmatoarele documente constituie anexe la prezentul contract si vor fi inmanate Turistului la data la care va achita integral contravaloareaserviciilor turistice contractate:
a) voucher, bilet de odihna-tratament, bilet de excursie, bonul de comanda, dupa caz
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice
c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc ale Agentiei, puse la dispozitia turistului, in format tiparit sau pe suport electronic.
9.2. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international,precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii de forta majora nu sunt imputabile niciunei parti,fiind evenimente survenite dupa incheierea contractului, independent de vointa partilor, imprevizibile, inevitabile si care impiedica partile sa isiindeplineasca obligatiile asumate.Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca si probeaza cu conditia notificarii celeilalte parti in termen de 3 zile de la data aparitieicazului de forta majora.
9.3. Eventuale litigii survenite intre parti vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz de nerezolvare amiabila acestea vor fi solutionate de catreinstantele de judecata competente de la sediul Agentiei.
9.4 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract Si cu respectarea prevederilorOrdonantei Guvernului nr. 2/2018,accesibila la urmatorul site: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233
9.5 Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conformprocedurilor interne Si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta Si de la un tip de destinatie la altul.
9.6 Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice inconformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice,inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul isi exprima acordul Si luarea la cunostinta cu privire la conditiilegenerale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta agentiei de turism.
9.7. SC MONDIAL AIR SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de Turist prin acest document in scopul efectuarii rezervarilor datelevor fi dezvaluite agentiei organizatoare si prestatorilor de servicii turistice. Pe viitor aceste date vor permite pastrarea contactului intre Agentie siTurist. Conform Legii nr. 677/2001, Turistul are drept de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.AGENTIA RECOMANDA INCHEIEREA UNEI ASIGURARI STORNO atat in cazul biletelor de avion cat si in cazul serviciilor la sol, pentruacoperirea eventualelor penalitati de anulare din motiv de boala, accident, deces in familie sau alte situatii prevazute in conditiile de asigurare.Pentru o acoperire completa, asigurarea storno trebuie emisa in momentul incheierii contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice.Pentru alte detalii legate de asigurari, consultati CAPITOLUL VI. ASIGURARI din prezentul contract.

Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Agentie,                                                                               Reprezentant turist,
    
        SC MONDIAL AIR SRL
         MONDIAL HOLIDAY                                                                    ............................................
       ............................................                                                                        
Recomandarea noastra